STORE POLICY

Customer Care

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pelican Brothers (“Pelican Brothers” en deze algemene voorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webwinkel www.pelicanbrothers.nl of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Pelican Brothers plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Pelican Brothers gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webwinkel van Pelican Brothers. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Pelican Brothers raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

1. Gegevens Pelican Brothers

De volledige contactgegevens van Pelican Brothers vind je hieronder:

Pelican Brothers
Keizersgracht 391-A

E-mail: info@pelicanbrothers.nl
Kamer van Koophandel nummer: 001
Btw-identificatienummer: 002

2. Jouw gegevens

– Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Pelican Brothers mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Pelican Brothers vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

– Door jou verstrekte gegevens worden door Pelican Brothers alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

3. Het aanbod en de overeenkomst
– Wanneer je een artikel koopt via de webwinkel van Pelican Brothers ga je een overeenkomst aan met Pelican Brothers. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Pelican Brothers een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Pelican Brothers niet. Neem contact op met Pelican Brothers wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4. Prijs en betaling
– De in de webwinkel op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webwinkel van Pelican Brothers aangegeven wijzen. Het is in de webwinkel niet mogelijk om Pelican Brothers cadeaukaarten te gebruiken.

– Bij betalingen via online betalingsmethoden op krediet basis, zoals betalingen per credit of debit kaart, Paypal, Apple pay, klarna en daarmee gelijkstaande methodes en diensten, maakt Pelican Brothers het voorbehoud dat bij koop, welke gebruik maakt van deze betalingsmogelijkheden die de je in staat stellen om tot 180 dagen na de aankoop deze terug te draaien, pas na tenminste 180 dagen na verwerking van de betaling het juridische eigendom van de bestelde artikelen overgaat, behoudens die situaties waarin consument van de genoemde mogelijkheid tot charge-back gebruik heeft gemaakt. In dat geval blijft het juridisch eigendom van de bestelde artikelen bij Pelican Brothers tot overeenstemming is bereikt.

– Het juridisch eigendom van enig besteld artikel of product zal ten alle tijden bij Pelican Brothers blijven in het geval er frauduleuze informatie is verstrekt, onjuiste gegevens zijn verstrekt en/of gebruik is gemaakt van betaalmiddelen welke niet tot jouw eigendommen behoren. Hiertoe behoren ook frauduleuze handelingen zoals charge-backs via credit of debit kaart verstrekkers, waarbij Pelican Brothers niet in kennis is gesteld over enige tekortkoming in de gedane levering.

– Indien de je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, nadat je door de Pelican Brothers bent gewezen op een te late betaling en wij je een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, ben je na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-.

5. Afhandeling bestelling en levering
– Pelican Brothers spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren. Mocht de betreffende bestelling onverhoopt toch niet meer beschikbaar zijn, zal Pelican Brothers jou informeren en het voor het betreffende product betaalde bedrag restitueren. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.

– Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Pelican Brothers heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.

– Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Pelican Brothers.

– Pelican Brothers besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Pelican Brothers.

6. Kwaliteit
– Pelican Brothers spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Pelican Brothers aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

– De in de webwinkel aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Pelican Brothers zijn samengesteld uit de in de webwinkel opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

7. Herroepingsrecht
– Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.

– Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Pelican Brothers. De directe kosten van retourverzending van het product aan Pelican Brothers komen voor jouw eigen rekening.

– Ingeval van ontbinding restitueert Pelican Brothers het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Pelican Brothers het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Pelican Brothers gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal Pelican Brothers de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.

– Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan ben je jegens Pelican Brothers aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Pelican Brothers zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden
– Indien Pelican Brothers besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 10 mei, 2020.

9. Geschillen
– Pelican Brothers streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan:

Pelican Brothers
E-mail: info@pelicanbrothers.nl

– Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Toepasselijk recht
– Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Pelican Brothers gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

 

Privacy & Cookies

Pelican Brothers kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Pelican Brothers, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pelican Brothers verstrekt. Pelican Brothers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

Pelican Brothers verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Pelican Brothers jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Pelican Brothers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. Pelican Brothers verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op de website van Pelican Brothers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pelican Brothers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Pelican Brothers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Pelican Brothers te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pelican Brothers heeft hier geen invloed op. Pelican Brothers heeft Google geen toestemming gegeven om via Pelican Brothers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pelicanbrothers.nl.

Beveiliging

Pelican Brothers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pelican Brothers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

presentatie.png

info@pelicanbrothers.nl

KVK-Number: 001

VAT-Number: 002

Tel: 123-456-7890   

© Pelican Brothers 2021.

  • Instagram
  • Facebook